Tractaments de neuropsicologia

La neuropsicologia és una disciplina dins el camp de les Neurociències que estudia la relació entre la conducta i el cervell, entenent aquest últim com el conjunt de funcions cognitives que ens permeten funcionar en el nostre dia a dia.

Entre els principals processos cognitius trobem la memòria (classificada segons curt o llarg termini, declarativa o procedimental, verbal o visual, etc.), la atenció (sostinguda, selectiva, focalitzada ), funcions executives (englobant processos com la flexibilitat cognitiva, planificació, resolució de problemes, etc.), habilitat visuoespacial (definida com la capacitat per representar, analitzar i manipular un objecte mentalment), el llenguatge , la velocitat de processament (que estableix la relació entre l'execució cognitiva i el temps invertit en realitzar una tasca) o la lectura i escriptura , entre d'altres.

Hi ha multitud de causes que poden afectar en major o menor mesura a qualsevol d'aquestes funcions i produir un rendiment cognitiu deficitari en el pacient. Per tant, el paper del Neuropsicòleg serà el d'avaluar aquestes funcions mitjançant test estandarditzats i observació clínica, establint un diagnòstic i un pla de tractament (d'estimulació o rehabilitació) d'aquells problemes cognitius, conductuals i emocionals produïts per una patologia subjacent.

Les patologies més comuns que es tracten en una consulta neuropsicològica es divideixen segons:

  • Trastorns neurològics: inclouen malalties neurodegeneratives com la malaltia d'Alzheimer, la malaltia de Parkinson, esclerosi múltiple, traumatismoscraneoencefálicos, accidents cerebrovasculars, tumors cerebrals, epilèpsies, etc. Totes elles poden cursar amb alteracions neuropsicològiques, presentant diferents perfils cognitius.
  •                         
  • Trastorns orgànics: malalties com la diabetis, singlot / hipertiroïdisme, el lupus o la fibromialgiaen les que també poden donar-se alteracions cognitives.
  •                         
  • Trastorns psiquiàtrics: l'esquizofrènia, el trastorn bipolar o el trastorn obsessiu-compulsiu, comprometen certes funcions cognitives.
  •                         
  • Trastorns emocionals: la depressió o l'ansietat són patologies que poden també comprometre el funcionament cognitiu normal, així com situacions laborals d'estrès poden produir dificultats de concentració i atenció.

Finalment, també són freqüents aquells pacients que volen fer una revisió de la memòria; habitualment, en aquests casos s'observen només els canvis normals que succeeixen en el sistema cognitiu producte de l'envelliment, però en altres pot resultar un avís d'hora de l'inici d'un deteriorament cognitiu lleu o la fase primària d'una demència.


Què inclou una visita en Neuropsicologia?

Les visites a l'especialitat de Neuropsicologia engloben diversos aspectes a tenir en compte.

Es realitza una primera entrevista amb el pacient d'uns 20 a 30 minuts, on s'analitza l'inici i progressió dels dèficits, els canvis que ha suposat en la vida diària i les dificultats que percep la pròpia persona.

A continuació, es realitza una bateria de proves neuropsicològiques amb l'objectiu de detectar els dèficits del pacient. Aquestes proves es duen a terme en base a l'edat i escolaritat de la persona, així com segons l'entrevista realitzada prèviament. Habitualment, l'exploració cognitiva dura al voltant d'una a dues hores i s'estudien les següents àrees: orientació temporoespaial, atenció (selectiva, sostinguda, dividida i alternant), memòria verbal i visual, funcions executives, llenguatge (comprensió i expressió), velocitat de processament, praxi i capacitats visuoperceptives.

En finalitzar l'avaluació, segons la semiologia detectada i si es considera necessari, s'entrevista als familiars que l'acompanyen, ja que aporten un altre punt de vista sobre l'inici de la patologia i com afecta la vida diària del pacient.

Acabada aquesta part, es realitza el diagnòstic cognitiu i es poden seguir dues vies complementàries o independents:

  • Informe neuropsicològic: aquesta via és per persones que acudeixen a consulta per petició d'un metge que necessita saber l'estat cognitiu del pacient. En aquests casos, es realitza una síntesi de la visita, les entrevistes i l'exploració completa, s'inclouen les puntuacions directes i escalars (corregides per barems d'edat i escolaritat), i es recull el diagnòstic neuropsicològic, juntament amb el pla d'actuació i recomanacions terapèutiques. Això comporta aproximadament una hora més de treball, de manera que l'informe es proporciona en els següents dies de la visita.
  • Intervenció neuropsicològica: aquesta via es duu a terme quan el pacient acudeix a consulta amb la intenció de tractar directament els dèficits objectivats en l'exploració. Després del diagnòstic, s'estableix un pla de treball cognitiu en el qual s'acorden els objectius de millora amb el pacient i es programen les sessions setmanals en base al seu perfil, establint un tractament de rehabilitació i / o estimulació cognitiva.

Les visites a Neuropsicologia s'orienten a detectar les dificultats cognitives de la persona que acudeix a consulta, realitzar un bon diagnòstic i establir un pla d'intervenció terapèutica amb l'objectiu de millorar i potenciar al màxim la qualitat de vida del pacient.

Judit Sánchez Gutiérrez

Judit Sánchez GutiérrezNeuropsicòloga

Colegiada nº 15165 (Licenciada en Psicología por la Universidad de Barcelona 2005)

Máster en Neuropsicología y Neurología de la Conducta

Acreditada como Psicóloga General Sanitaria por la Generalitat de Catalunya

Acreditada como Experta en Neuropsicología Clínica, por el COPC

Informa't sobre la teva patología amb un especialista

Consultar
El nostre lloc web utilitza cookies per millorar els serveis que s'ofereixen. Si continua navegant, assumirem que accepta el seu ús