L’ afàsia i la rehabilitació en logopèdia: aprendre a parlar amb el Mètode Perfetti

2017-01-19    |    Pacientes, Articles català, Logopedia, Afasia, Ictus

L’afàsia és un trastorn del llenguatge produït com a conseqüència d’una lesió de les parts dels cervell responsables de la funció del llenguatge podent causar problemes de les següents habilitats:

-       - l'expressió

-       - la comprensió

-       - la lectura

-       - l’escriptura

Les persones que pateixen afàsia poden manifestar altres problemes com l'apràxia.

Abans de començar un tractament amb un pacient que presenta afàsia degut a un ictus o a un traumatisme crani-encefàlic és necessari realitzar una exploració per determinar quines dificultats presenta.

Durant l’exploració es poden observar diverses manifestacions clíniques: dificultats per accedir al lèxic, dificultats en l’organització dels elements d’una frase, errors gramaticals i morfològics, problemes d’organització del discurs, problemes d’articulació, problemes de comprensió d’ordres, entre d’altres.

Davant d’un pacient que presenta diverses dificultats degut a l’afàsia és important saber prioritzar els objectius que es plantegen de cara a la rehabilitació.

Per on comencem si un pacient presenta problemes greus de comprensió i expressió?

Sempre haurem de començar treballant la comprensió, la descodificació del llenguatge, ja que per poder expressar primer hem de poder comprendre el que ens dieun. L’objectiu final sempre serà poder recuperar la funció comunicativa.

Al Centre Perfetti treballem la descodificació del llenguatge a través de la comprensió global del missatge amb la participació activa del pacient en tot moment. 

Es comença per un nivell adaptat a les dificultats que presenta el pacient. Quan es supera aquest nivell es passa a un altre de més dificultat que requereix més atenció i un anàlisi més precís.

Un exercici que es pot realitzar amb un pacient afàsic amb greus dificultats de comprensió es l’exercici de reconeixement del subjecte i del verb a través d’una transformació acústica-visual.

Es comença treballant la frase senzilla subjecte+ verb i en aquest cas es manté invariable el subjecte.

Primer es mostra al pacient  una làmina (durant l’exercici la pot veure tant el logopeda com el propi pacient) amb quatre imatges en les quals surt representat un nen realitzant accions diferents, per exemple:

El nen canta

El nen menja

El nen dorm

El nen escriu

Abans de començar l’exercici la logopeda verbalitza lentament cadascuna de les frases en veu alta assenyalant la correspondència amb la imatge. A continuació la logopeda, que disposa d’una copia de les mateixes imatges que les mostrades a la làmina agafa una de les imatges sense que el pacient la vegi per exemple  El nen menja” i li demana al pacient que senyali la imatge que representa la frase El nen menja. Davant d’aquesta proposta el pacient ha de comprendre què diu el logopeda per poder senyalar la corresponent imatge (Figura 1).

                                             

Figura 1. L'estructura de l'exercici es fonamenta en el pacient, el logopeda, el mon en comú que pot veure el pacient i la logopeda i la imatge que el pacient no veu i que haurà de reconèixer a través de la informació lingüística ( petita imatge situada just davant del logopeda, a sobre de la taula)

El pacient haurà d’assenyalar la imatge on surt el nen menjant. Si és correcte, la logopeda li mostra la imatge que té perquè comprovi que la que ha assenyalat i la que té la logopeda són iguals. Aquesta part de l’exercici és molt important ja que permet al pacient fer la comprovació.

En el cas que no fos correcte, la logopeda donarà èmfasi a la paraula que li permet discriminar al pacient entre les diferents opcions: El nen MENJA. Si tot i això la correspondència no és correcta la logopeda mostrarà la imatge que té i la posarà al costat de la que el pacient ha assenyalat per comprovar que no són iguals. La logopeda farà l’explicació corresponent i tornarà a verbalitzar la frase que correspon a cada imatge.

Un cop superat aquest nivell s’incrementaria la dificultat de la frase. Per exemple es podria treballar amb una frase del tipus subjecte + verb + complement, on el complement fos diferent a cada frase

Superada la primera fase de comprensió es realitzen exercicis per la producció del llenguatge que depenent del cas es poden realitzar en la mateixa sessió o en sessions successives depenent de la gravetat de la lesió.

 

Per a més informació i primeres visites trucar a: 931929419

 Laura Escribano; logopeda especialitzada en rehabilitació neurològica i responsable del servei del Centre Perfetti col. 08/4064

                                         email: lescribano@centroperfetti.com

                                         Per a primeres entrevistes gratuïtes trucar a: 931929419

 Volver al listado de noticias
Temas

No se trata de enseñar al enfermo a "moverse", sino de guiarle para que dirija la atención hacia las diferentes informaciones provenientes del cuerpo.

Carlo Perfetti, Neurólogo

El aprendizaje es la condición previa al proceso de desarrollo.

Vygotsky L.S, Psicólogo

El problema está en el cerebro y no en el músculo. Usemos el cerebro del paciente.

Carlo Perfetti, Neurólogo
Nuestro sitio web utiliza cookies para mejorar los servicios que se ofrecen. Si continúa navegando, asumiremos que acepta su uso